Sol·licita informació

Principis educatius

Educar de manera integral

El centre educatiu ha de ser un lloc de recerca permanent del desenvolupament integral de la persona, que faci possible un desenvolupament harmònic i equilibrat que inclogui totes les capacitats: personal, social, intel·lectual, religiosa, comunicativa, afectiva, artística, etc. Aquest desig de portar cada persona a la seva plenitud, tant en les dimensions individual i social com en la transcendent, es fonamenta a formar persones lliures, vinculades als altres, dins un ambient educatiu de confiança i buscant un clima d’afany i de gust per aprendre, de desenvolupament de l’esforç personal i d’exigència interior i autonomia.

Educar en valors cristians

L’ensenyament és una ocasió irrepetible de transmetre valors que conformen les persones com a ciutadans lliures i responsables, amb uns objectius vitals que millorin la convivència humana i la solució dels problemes que afecten la societat del nostre temps. Com és obvi que la manera d’entendre els valors no és sempre equivalent, ni són aquests intercanviables, aquest Projecte Educatiu es fonamenta sobre els valors d’inspiració cristiana, sempre oberts a tothom i sempre útils per trobar plantejaments vàlids sobre l’existència i preguntar-se pel sentit de la vida.

Educar amb la família

Una acció educativa eficaç, especialment pel que fa a valors, actituds i hàbits de treball, requereix una estreta coordinació entre la família i l’escola .

Educar en llibertat i per a la llibertat

L’educació ha de capacitar l’individu per a una elecció lliure i responsable entre les diverses opcions que la vida ofereix a cada moment. Es busca formar persones compromeses amb la societat en què viuen, respectant els principis i valors democràtics, i fomentant que siguin persones implicades en la defensa de la pau, la solidaritat, la justícia i el medi ambient .

Educar a l'obertura i la pluralitat

L’educació ha de fomentar la pràctica del debat i el diàleg, propiciant ocasions que permetin la trobada de parers en tots els àmbits, així com una convivència tolerant i pacífica en què s’aprengui a gestionar els petits possibles conflictes que sempre genera la convivència, propiciant la millora de les habilitats socials, el clima de consens i l’acord responsable de les parts implicades.

Educar per al compromís

El que és específic de l’excel·lència educativa és la capacitació dels alumnes, no només com a ciutadans i professionals ben formats en coneixements i competències, sinó també perquè siguin capaços de comprometre’s personalment a transformar activament la societat, de manera que les seves estructures i els seus elements resultin cada dia més d’acord amb els valors de justícia, convivència i desenvolupament humans.

Educar per a l'autonomia personal

S’ajudarà a cadascú a anar descobrint i desenvolupant els trets de la seva identitat personal, a aprendre a conèixer i acceptar els seus límits, a valorar i conquerir les seves capacitats, exercitar la seva memòria, projectar la seva intel·ligència i enfortir la seva voluntat, de manera que es consolidin en cada persona uns principis de reflexió i criteris d’acció propis , que afirmin la seva individualitat i centrin el seu esforç de superació personal

Educar la dimensió social

Es busca que cada persona desenvolupi un sentit de respecte i estima pels altres, així com per la funció que cadascú exerceix, i aprengui a desenvolupar-se de manera oberta, afectuosa, dialogant, solidària i generosa . Cada projecte personal de vida s’integra en un altre de rang universal, i l’educació proporciona pautes de participació activa que desenvolupen la capacitat d’influir de manera responsable a la vida social. Es promouran en aquest sentit actuacions de voluntariat , com ara accions de solidaritat, acompanyament de malalts i ajuda a necessitats.

Educar en equip

Els pares, els professors, la direcció del centre, els orientadors, la capellania, el personal d’administració i serveis, els alumnes, tots han de formar una veritable comunitat escolar on cadascú se sàpiga part integrant d’una gran tasca comuna amb la que se senti identificat. La creació d’un bon ambient en l’àmbit del col·legi, on existeixi respecte, esperit positiu i constructiu, responsabilitat, solidaritat i motivació per unir forces a fi d’assolir les metes pedagògiques a les quals aspira tota la comunitat escolar, seran un gran incentiu per treballar en equip, creant una identitat que transcendeixi totes i cadascuna de les persones que l’integren i es construeixi entre totes elles.

Educar per a l'oci

A la nostra actual estructura social, hi ha considerables espais de temps en contextos de lleure que tenen un paper fonamental en la socialització de la persona . Educar per a aquests moments i també, sense desvirtuar-ne el caràcter, en aquests mateixos moments, és essencial en la formació.

Educar l'aptitud estètica

La natura i l’art sempre han estat un lloc privilegiat de trobada amb els valors més alts. Aquesta actitud es reflecteix en la concepció mateixa de l’edifici del col·legi, la importància que s’atorga al recinte, la cura de les programacions artístiques i cientificonaturals , la cura de la formació musical i l’afany per participar en quants programes institucionals estiguin al nostre abast.

Educar en obertura al món

Més enllà de l’oferta educativa en idiomes estrangers, la pròpia mentalitat d’aquest projecte respon a una dimensió internacional que cerca la apreciació d’altres cultures i entén que els nous ciutadans han de concebre la comunitat internacional com a àmbit natural de la seva condició ciutadana i de la seva acció professional. En aquest sentit, es concedeix una importància molt especial als intercanvis, els viatges formatius, les estades a l’estranger i tots els programes institucionals.

Educar per a l'esport i la vida sana

L’ésser humà ha de cuidar amb cura i responsabilitat el desenvolupament de la pròpia corporalitat, que ha de ser activa, plena, vigorosa, sana i autocontrolada. Per fer-ho, ha d’ adquirir hàbits de cura del cos a través de l’exercici físic, la higiene i l’alimentació equilibrada . Des del mateix disseny de les instal·lacions, fins al compromís per desenvolupar l’activitat esportiva al centre, així com l’oferta de menjador per a tots els nivells educatius, suposa un magnífic reforç a l’educació en aquests hàbits imprescindibles en la formació dels alumnes, que troben també el seu lloc adequat a les programacions didàctiques dels departaments i equips corresponents.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.