Sol·licita informació

Innovació

Els alumnes actuals aprenen de manera diferent i són menys receptius a les pedagogies basades en un aprenentatge essencialment passiu. Viuen en un món on el coneixement es comparteix a la xarxa i el seu aprenentatge no es limita únicament al que passa a les aules.

L’evolució progressiva de la tecnologia dins d’un món globalitzat ha creat un nou perfil d’alumne amb capacitat d’adaptació, comunicació, innovació, així com habilitats de pensament creatiu i de col·laboració, un conjunt de competències que s’està tornant cada cop més important per el món laboral. Per tant, aquests alumnes requereixen un aprenentatge personalitzat, connectat i flexible .

Aquest projecte es basa en els següents elements

Aprenentatge cooperatiu

La cooperació consisteix a treballar junts per assolir objectius comuns. En una situació cooperativa, els individus procuren obtenir resultats que siguin beneficiosos per a ells mateixos i per a tots els altres membres del grup.
L’aprenentatge cooperatiu és l’ocupació didàctica de grups reduïts on els alumnes treballen junts per maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres.

Programa neurolingüístic

 • Circuit Neuromotor (Corporal o Cinestèsica)

Aconseguim la maduració del sistema nerviós, el desenvolupament de la potencialitat corporal i la integració sensorial.
Desenvolupem habilitats com, la coordinació general i segmentària, equilibri, força, flexibilitat i lateralitat.
Duem a terme un programa diari d’estimulació i d’integració sensorial, desenvolupant: La memòria visual i auditiva, la capacitat d’observació, la capacitat d’atenció i l’escolta activa.

 • Llenguatges (Lingüística)

Programa Fonatori: Facilitem l’adquisició i el desenvolupament de la capacitat articulatòria. Exercitem la mobilitat i la coordinació dels òrgans que intervenen en la parla.
Expressió Corporal: treballem la interpretació mímica, dramàtica i gestual, la comunicació a través del gest, el sentiment i lexpressió.

 • Audiomotor (Musical)

Associació de ritme i moviment: Estimulem l’atenció, la memòria i la coordinació a través dels sentits i l’associació dels sons al moviment.
Dinàmiques de coordinació: Treballem dinàmiques de coordinació mitjançant la interpretació de cançons i ritmes senzills.
Discriminació auditiva: Utilitzem les propietats sonores dels objectes de lentorn per experimentar i descobrir les possibilitats del món que els envolta.

 • Lectoescriptura

Duem a terme una metodologia digital-activa i global-sil·làbica a través d’estimulació visual i manipulativa.
Fomentem la intervenció i el desenvolupament de les capacitats de memòria visual, identificació, associació, relació, reconstrucció i construcció d’estructures.

Metodologies actives i híbrides

 • Aprenentatge Basat en Projectes

És un mètode docent basat en l’estudiant com a protagonista del propi aprenentatge. En aquest mètode, laprenentatge de coneixements té la mateixa importància que ladquisició dhabilitats i actituds. A més, és considerada una estratègia d’aprenentatge, en la qual a l’estudiant se li assigna un projecte que ha de desenvolupar.

 • Flipped Classroom

El Flipped Classroom (FC) és un model pedagògic que transfereix el treball de determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula i utilitza el temps de classe , juntament amb l’experiència del docent, per facilitar i potenciar altres processos d’adquisició i pràctica de coneixements dins del aula . No obstant això, “flippejar” una classe és molt més que l’edició i la distribució d’un vídeo. Es tracta d’un enfocament integral que combina la instrucció directa amb mètodes constructivistes , l’increment de compromís i la implicació dels estudiants amb el contingut del curs i millorar-ne la comprensió conceptual. Es tracta d ‟un enfocament integral que, quan s‟aplica amb èxit, donarà suport a totes les fases d‟un cicle d‟aprenentatge . (Taxonomia de Bloom)

Intel·ligències múltiples

La teoria de les intel·ligències múltiples és un model proposat en un llibre de 1988 per Howard Gardner, psicòleg i investigador centrat en el camp de l’educació a més de professor de la universitat de Harvard (on va estudiar) i posseïdor d’un Premi Príncep d’Astúries, en què la intel·ligència no és vista com una cosa unitària que agrupa diferents capacitats específiques amb diferent nivell de generalitat, sinó com un conjunt d’intel·ligències múltiples, diferents i semi-independents. Gardner defineix la intel·ligència com «Un potencial biopsicològic per processar informació que es pot activar en un marc cultural per resoldre problemes o crear productes que tenen valor per a una o més cultures».
A més de les treballades mitjançant el programa neurolingüístic , treballem:

 • Lògic-Matemàtic (Lògic-Matemàtica)

Ajudem el nen a desenvolupar un aspecte important de la seva personalitat, que és el desenvolupament de la capacitat de raonar i ladquisició destructures lògiques de pensament.
Obrim als nens les portes d’un món nou, el món dels números i de les lleis.

 • Experiències per Projectes (Naturalista)

Creem situacions que permeten al nen observar, experimentar, reflexionar i treure conclusions.
Proposem als infants activitats concretes i experimentals. Posem en joc les facultats del nen a través de la comprensió, la intuïció, la pràctica i la memòria creativa.

TPACK

El model TPACK resulta de la intersecció complexa dels tres tipus primaris de coneixement: Contingut (CK), Pedagògic (PK) i Tecnològic (TK). Aquests coneixements no es tracten només de forma aïllada sinó que s’aborden també als 4 espais d’intersecció que generen les seves interrelacions: Coneixement Pedagògic del Contingut (PCK), Coneixement Tecnològic del Contingut (TCK), Coneixement Tecnològic Pedagògic (TPK) i Coneixement Tècnic Pedagògic del Contingut (TPCK).
Per a un docent la integració eficaç de tecnologia a l’ensenyament resultarà de la combinació de coneixements del contingut tractat, de la pedagogia i de la tecnologia però sempre tenint en compte el context particular en què s’aplica.
La tecnologia sempre al servei de leducació.

Programa d'estimulació primerenca

 • Programa perceptiu (Viso-espacial)

Desenvolupem la seva percepció visual: La coordinació viso-motriu, la percepció figura-fons, la constància perceptiva, la posició a l’espai i les relacions espacials.

Es treballen a més:

 • Exercicis fonoarticulatoris, per a prevenció de problemes de logopèdia.
 • Exercicis oculomotors, per preparar els músculs neurotròfics dels ulls, per a la lectura.
 • Percepció sensorial auditiva.
 • Les funcions cerebrals fonamentals: atenció, memòria visual i auditiva.
 • Exercicis digitomanuals per desenvolupar la capacitat de coordinació motriu fina.

Mobile learning

El projecte Mobile learning permet facilitar la innovació educativa mostrada als punts anteriors i facilitar la immersió en les noves tecnologies per part dels nostres alumnes.
Des de 3r de primària i fins a 2n de Batxillerat els alumnes formen part del projecte iPad 1:1. Aquest projecte consisteix en la utilització per part de cada alumne del seu propi iPad, on tindran allotjats la majoria del material didàctic del curs així com diferents aplicacions que els permetrà dur a terme múltiples tasques.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.